So sánh sản phẩm

Dự thảo tài liệu ĐHCĐ 2023

1.Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

3.Báo cáo của Ban điều hành

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

5a.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

5b.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính

6.Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022 và KH 2023

7.Tờ trình thông qua chi trả lương Ban kiểm soát

8.Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS 2022 KH 2023

9.Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BC tài chính 2023

10.Tờ trình xin hủy tư cách Công ty đại chúng , hủy dao dịch HT Upcom

11.Tờ trinh bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

12.Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS 2023-2028

13.Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

13a.Mẫu.Đề cử TV HĐQT 2023-2028

13b.Mẫu.Đơn đề cử TV BKS 2023-2028

13c.Mẫu.Đơn ứng cử TV HĐQT 2023-2028

13d.Mẫu.Đơn ứng cử TV BKS 2023-2028

13e.Mẫu.SYLL ung vien HDQT.BKS.2023

14.Dự thảo Thẻ biểu quyết

15.Dự thảo.Phiếu biểu quyết

16.Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023

17.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

18a.Mẫu.Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ 2023

18b.Mẫu.Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2023

18c.Mẫu.Phiếu đăng ký thảo luận tại ĐHCĐ 2023

Tags:,